Commissies, kosten en margeschema (2023)

We zijn volledig transparant over onze kosten dus u weet altijd hoeveel u betaalt om bij ons te beleggen.

Algemene kosten en vergoedingen

Aan klanten (met uitzondering van klanten met een Platinum of VIP pakket) worden kosten van USD 50 – of het overeenkomstige bedrag in de rekeningvaluta – in rekening gebracht wanneer de klant online rapporten aanvraagt die via e-mail moeten worden bezorgd. Deze kosten zijn ook van toepassing op verzoeken van derden voor rapporten van bijvoorbeeld auditors.

U kunt formulier 1042-S aanvragen, maar tenzij u aan een of meer van onderstaande voorwaarden voldoet, zijn er verwerkingskosten van 1.000 EUR per inkomensjaar van toepassing:

 • U kunt bewijs overleggen dat de belastingdienst formulier 1042-S van u verlangt.
 • Saxo Group heeft het verkeerde Amerikaanse bronbelastingtarief op uw rekening toegepast.

Als er meer dan 10 formulieren per inkomensjaar worden aangevraagd, dan zullen de kosten meer zijn dan 1.000 EUR per jaar.

Er wordt een servicevergoeding voor stemmen bij volmacht in rekening gebracht aan klanten die zich abonneren op de vergaderingsservices van Saxo Bank. Daarnaast worden er kosten per stem in rekening gebracht voor elke stem of elke wijziging van een stem.

BeschrijvingKosten
Abonnement op service
€ 30 p.j. ex. tussen haakjes
Stem/stem wijzigen
5 EUR per steel ex. tussen haakjes

U kunt hier een overzicht bekijken van onze beschikbareabonnementsservices voor marktgegevens

Belastingsheffing per markt

Voor Franse large cap-aandelen geldt een belasting op financiële transacties (FTT) van 0,30% voor alle kooptransacties. De volledige lijst met aandelen is te vinden inhet officiële aanvraagdecreet (in het Frans).

Voor Hongkong-aandelen zijn zegelrecht en overige kosten van toepassing: 0.1377%. Opmerking: Geautomatiseerd handelen van 09:30-16:30 met een pauze van 12:00 - 13:30.

Op aandelen wordt een ITP-heffing (Irish Takeover Panel) van 1,25 euro geheven voor de aan- en verkoop van aandelen, wanneer de transactiewaarde meer dan 12.500 euro bedraagt. Het zegelrecht in Ierland is 1,0% van de transactiewaarde, alleen voor de aanschaf van aandelen.

Vanaf 1 maart 2013 is de Italiaanse belasting op financiële transacties (FTT) van 0,10% van kracht op alle aankopen van Italiaanse aandelen en aan aandelen gekoppelde effecten (d.w.z. certificaten van aandelen) in beursgenoteerde ondernemingen die hun statutaire zetel in Italië hebben.Hier vindt u het ministerieel decreet zoals uitgevaardigd door de Italiaanse minister van Economie en Financiën.

De clearingkosten voor Maleisische aandelen zijn 0,03% (max. 1.000 MYR) en er wordt een zegelrecht van 0,1% (max. 200 MYR) in rekening gebracht voor alle aandelen.

Voor de handel in effecten die aan de Singaporese beurs zijn genoteerd, zijn clearingkosten verschuldigd van 0,0325% van de contractwaarde.

Voor effecten die aan de SGX zijn genoteerd, worden naast de gebruikelijke commissies en kosten ook transactiekosten van 0,0075% van de verhandelde waarde in rekening gebracht.

De Johannesburg Stock Exchange past een Securities Transfer Tax (STT) van 0,25% toe bij het openen van een aandelenpositie (op transacties voor aandelenaankoop) - deze belasting is niet van toepassing op Single Stock CFD-transacties.

De Spaanse belasting op financiële transacties (FTT) van 0,20% wordt geheven op alle aankopen van Spaanse aandelen en aan aandelen gekoppelde effecten (d.w.z. certificaten van aandelen) in beursgenoteerde ondernemingen met een kapitalisatie van meer dan 1 miljard EUR. De volledige lijst met aandelen is te vinden op de website van deSpaanse belastingdienst (in het Spaans).

Voor VK-aandelen kunnen een heffing en zegelrecht van het Panel for Takeovers and Mergers (PTM) van toepassing zijn. Zegelrecht wordt toegepast op alle aankooptransacties met een tarief van 0,5% van de transactiewaarde. Er wordt een PTM-heffing van 1 GBP toegepast op koop- en verkooptransacties waarbij de brutowaarde van de transactie meer is dan 10.000 GBP. Let op: voor Ierse geregistreerde aandelen bedraagt het zegelrecht 1% van de transactiewaarde.

Het is gebruikelijk dat bij certificaten van Amerikaanse aandelen een jaarlijkse administratievergoeding per certificaat van aandeel in rekening wordt gebracht, afhankelijk van de uitgevende bank. Deze vergoeding is bedoeld om kosten te dekken van banken die operationele procedures uitvoeren die nodig zijn om de lijn met certificaten van aandelen uit te geven en te verhandelen. De vergoeding wordt normaal gesproken in mindering gebracht wanneer er dividendbetalingen worden gedaan. Indien het certificaat van aandeel echter geen dividend uitkeert of als de dividendgebeurtenissen geen bewaarvergoeding bevatten, wordt de vergoeding in rekening gebracht via gebeurtenissen met alleen vergoedingen.

De dividendkosten worden bepaald in de Deposito-overeenkomst tussen de depositobank en het bedrijf, op basis van sectornormen. De deposito-overeenkomst wordt gearchiveerd bij de SEC en is toegankelijk voor het publiek.

De vergoeding per certificaat van aandeel is niet afhankelijk van het totaalbedrag aan dividend dat wordt betaald, maar van de hoeveelheid aandelen die wordt aangehouden.

Saxo Bank zal proberen deze vergoedingen door te berekenen zodra de vergoedingenstructuur wordt toegepast.

Saxo Bank berekent de SEC Sectie 31-vergoeding van USD 5,10 per miljoen met ingang van 25 februari 2021 aan klanten door op de Amerikaanse beurs CFD DMA en aandelen SELL-transacties waarbij klantorders rechtstreeks in de onderliggende markt worden ingevoerd. Deze vergoeding is alleen van toepassing op Amerikaanse beurzen.

Lees voor meer informatiepersbericht gepubliceerd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

Specifieke beurs- en marktomstandigheden

Wanneer u via the Hong Kong Stock Connect handelt in Chinese A-aandelen die aan de beurzen van Shanghai en Shenzhen zijn genoteerd, zijn de volgende kosten van toepassing:

Zegelrecht (in rekening gebracht door SAT, alleen voor verkoper)0,10%
Afhandelingskosten (in rekening gebracht door SSE/SZSE)0,00487%
Effectenkosten (in rekening gebracht door CSRC)0,002%
Overdrachtskosten (in rekening gebracht door ChinaClear / HKSCC)0,004%
Portefeuillekosten, op basis van waardeplaat (in rekening gebracht door CCASS)0,008% tot 0,003%

Let op: de volgende voorwaarden zijn van toepassing op de North Bound Stock Connect (Hong Kong - Shanghai/Shenzhen):

HandelsvalutaCNH (RMB)
soorten bestellingenAlleen limietorders, de gehele dag (dagorder)
Orderprijslimieten)Doorgaans ± 10% van de laatste sluitingsprijs
Max. bestelgrootte1 miljoen aandelen
ContractgrootteKopen (100) Verkopen (1)
TickgrootteCNH 0,01
Geen wijziging van ordersOrders moeten worden geannuleerd en opnieuw ingevoerd
Dag handelNiet toegestaan – wat op T wordt gekocht, kan alleen op of na T +1 worden verkocht
Alleen verkopenSommige symbolen worden door de beurs gecategoriseerd als enkel te verkopen op bepaalde datums
Dagelijks quotumKlik hier voor meer informatie

Let op: Northbound Trading is gesloten op de dag voorafgaand aan een officiële feestdag in Hongkong.
Klikhierom de maandelijkse HKEX-kalender te bekijken of klikhiervoor een volledig overzicht van officiële feestdagen en gesloten handelsdagen.

Voor meer informatie en details gaat u naar de speciale website vanHKEx Stock Connect.

Op grond van deGedelegeerde verordening (EU) 2017/2154 van de Commissie van 22 september 2017(verordening inzake indirecte clearing) moet Saxo Bank klanten met toegang tot op de beurs verhandelde futures of futures die aan Europese beurzen zijn genoteerd, de keuze geven hoe hun handelsposities bij clearing worden aangehouden.

Net Omnibus indirecte rekening (NOIA)

Futures en opties worden momenteel standaard gecleard op eenNet Omnibus indirecte rekeningwaarop marginonderpanden en posities van klanten worden aangehouden samen met margins en posities van andere indirecte klanten.

We wijzen u erop dat Saxo Bank Europese futures en ETO's standaard zal clearen op een NOIA-structuur tenzij klanten anders verzoeken.

Bruto Omnibus indirecte rekening (GOIA)

De verordening inzake indirecte clearing schrijft voor dat wij ook clearing aanbieden in het kader van een Gross Omnibus Indirect Account waarbij de klantposities worden aangehouden op een aparte rekening bij de European Central Counterparty (CCP).

Details van clearingregelingen en de risico's die gepaard gaan met NOIA- en GOIA-rekeningen, wordenhierbeschreven.

Instelkosten

Indien klanten ervoor kiezen Europese futures en ETO's te clearen onder GOIA, brengt Saxo Bank de volgende instel-, onderhouds- en gebruikskosten in rekening:

 • Eenmalige instelkosten van 1.500 EUR per beurs
 • Maandelijkse onderhoudskosten (variabel) per beurs
 • 25 EUR per overmaking in contanten naar of vanaf een Gross Omnibus Indirect Account. Let op: de structuur van een Gross Omnibus Indirect Account vereist een strikte scheiding en het is niet mogelijk is om overmakingen te bundelen.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Saxo Bank.

  Commissies, kosten en margeschema (1)

  Klaar om aan de slag te gaan?

  Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

  Rekening openen

  Beleggen brengt risico's mee. U kunt uw inleg verliezen.

  FAQs

  Wat zijn de kosten bij Saxo Bank? ›

  Saxo heeft drie pakketten, Green, Blue en Black. Green heeft de laagste vaste kosten (3,50 euro per maand), maar hogere transactiekosten. Black heeft de hoogste vaste kosten (25 euro per maand), maar de laagste transactiekosten. Blue zit daar met 8,25 euro per maand tussenin.

  Hoe geld storten naar Saxoinvestor? ›

  Hoe stort ik geld op mijn rekening? U kunt geld op uw rekening storten door middel van een bankoverschrijving. Op werkdagen staat het bedrag meestal binnen 48 uur op uw rekening.

  Hoe rekening opzeggen Saxo Bank? ›

  Hoe kan ik mijn rekening opheffen?
  1. Neem uw kassaldo op zodat de rekening geheel leeg is. Dit doet u via: > Stortingen en opnames > Geld overboeken.
  2. Download de voor u relevante overzichten van het platform. De overzichten vindt u via > Overzichten downloaden. ...
  3. Stuur een verzoek in om uw rekening op te heffen.
  May 2, 2023

  Hoe betrouwbaar is Saxo Bank? ›

  Doordat in 2021 alle Binck-klanten werden overgezet naar Saxo bank, werd Saxo in één keer één van de grootste brokers van Nederland. Saxo Bank Nederland biedt de diensten aan onder de vergunningen die Binckbank al had. Daardoor is Saxo Bank betrouwbaar, wel blijft het één van de duurdere brokers in Nederland.

  Wie is eigenaar van de Saxo Bank? ›

  Eigenaren. In september 2018 kocht de Chinese autofabrikant Zhejiang Geely Holding Group een aandelenbelang van 52% in Saxo Bank. Geely wil diversificeren en ziet grote kansen in de financiële sector. Eind 2018 had Geely Financials Denmark A/S, een dochteronderneming van de Zhejiang Geely, 52% van de aandelen in handen ...

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Geoffrey Lueilwitz

  Last Updated: 09/23/2023

  Views: 5305

  Rating: 5 / 5 (80 voted)

  Reviews: 87% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Geoffrey Lueilwitz

  Birthday: 1997-03-23

  Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

  Phone: +13408645881558

  Job: Global Representative

  Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

  Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.